KONTAKTY

www.malek-sumice.cz
MÁLEK Štěpán
687 31 Šumice 500
tel: 605 211 832
napište nám
mobil: 605 211 832, 603 872 104
IČO: 12711225

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 115 Kč
naše cena 95 Kč
skladem
akce
běžná cena 345 Kč
naše cena 308 Kč
skladem
akce

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodejce:

MÁLEK Štěpán

Šumice 500

687 31 ŠUMICE

IČO: 12711225

DIČ: CZ500910261

email: paletaky@seznam.cz ,  malek.sumice@seznam.cz

www.malek-sumice.cz 
prodej mobil:               605 211 832
servis mobil :               603 872 104

Výrobky budou dodávány kupujícímu na základě písemných objednávek kupujícího popřípadě z automaticky vygenerované objednávky z eshopu. Kupující v objednávce přesně specifikuje druh, typ a množství požadovaných výrobků. Specifikace výrobků musí obsahovat nejméně dále uvedené údaje : Název a typové označení výrobku, základní technické údaje z nabídky (propagačního materiálu) nebo po  dohodě s prodávajícím, počet kusů nebo celkové požadované množství. Na žádost prodávajícího je kupující případně povinen svou objednávku písemně doplnit/upřesnit o další údaje nebo zaslat nezbytné podklady (dokumentaci). Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn realizovat dodávku ve standardní kvalitě dané technickými podmínkami výrobce nebo typem výrobku. Jakmile je specifikace objednaných výrobků úplná, prodávající kupujícímu objednávku potvrdí.

Dodací podmínky:

Výrobky budou kupujícímu odeslány většinou ve lhůtě do 2 pracovních dnů - záleží na času objednání. Případně ve  lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta.

Místo plnění a odpovědnost

Způsob odebrání zboží kupujícím:

- kupujícímu zasílá prodávající zboží na dobírku sběrnou službou Top Trans. Cenu dopravy hradí zákazník na základě tarifu firmy |Top Trans. http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci.

- osobní odběr - jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude kupující vyzván k jeho odběru  telefonicky nebo e-mailem.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - Čtvrtek  7-15 hod

Pátek - Neděle - ZAVŘENO

- obchodním balíkem firmou Česká pošta (do 30 kg). Cena Dobírky je v České republice do 5 kg je 150,- Kč bez DPH (182 Kč včetně DPH) od 5 kg do 30 kg je 180Kč bez DPH (218 Kč včetně DPH)

Doprava ZDARMA !!! POUZE !!! PŘI OBJEDNÁVCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ za 2.500 Kč bez DPH (3.025,- Kč s DPH) a více - zasílá ČESKÁ POŠTA

Cena dobírky na Slovensko bude upřesněna.

Výrobky jsou považovány za dodané předáním kupujícímu nebo přepravní službě ve sjednaném místě prodeje. Dopravcem je osoba oprávněná k podnikání v oblasti zajišťování dopravy nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí výrobku. Výrobky prodávající dodává zabalené dle interních podmínek výrobce. O dodatečném způsobu balení rozhoduje prodávající v závislosti na povaze výrobku, zakázky a předpokládaných přepravně technických podmínkách a způsobu dopravy.

Kupující je povinen objednané výrobky převzít a při převzetí řádně a s odbornou péčí zkontrolovat množství, neporušenost obalů a vizuálně technický stav výrobku. Kupující potvrdí písemně převzetí výrobků - dodací nebo přepravní list (oboje s čitelným uvedením jména, příjmení a podpisu zástupce kupujícího, který výrobky přebírá a s připojením data a razítka kupujícího). Pokud zjistí kupující, že dodávka je nekompletní nebo poškozená, uvede tuto skutečnost na dodací list a informuje prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za zboží (riziko z poškození a ztráty zboží) přechází plně na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím kupujícímu nebo přepravní službě v místě plnění. Objednané výrobky je povinen kupující převzít a uhradit kupní cenu, i když výrobky vykazují nepodstatné vady (např. pomačkání obalu). Dílčí a předčasné dodávky jsou možné. Při převzetí výrobků v místě prodávajícího potvrzuje kupující pouze dodací list nebo výdejku, pokud specifické podmínky výrobku nevyžadují protokolární převzetí s dalšími náležitostmi.

Kupní cena:

Kupní cena výrobků je stanovena v ceníku prodávajícího nebo je dohodnuta individuálně. Ceny výrobků se stanovují dle ceníku , který je platný v den odeslání objednávky. Přeprava výrobků je hrazena kupujícím, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

Platební podmínky:

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, kupující mohou využít níže uvedené způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího

- platba na dobírku

- platba před dodáním zboží formou bankovního převodu

Platba před dodáním zboží formou bankovního převodu: po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura  a tato je zaslána kupujícímu. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží na objednávce blokováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je faktura.

Faktura prodávajícího je předána ihned při odběru výrobku nebo je následně zaslána kupujícímu poštou nebo elektronickou poštou. Při dodávce výrobků na adresu uvedenou kupujícím potvrdí kupující přepravci zasílatelský list (příkaz). Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku výrobků, pokud dojde k prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené prodávajícím kupujícímu. V případně prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv faktury mu zaniká nárok na slevu z kupní ceny, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury kupujícím vzniká prodávajícímu dále nárok odstoupit od jednotlivých kupních smluv, právo žádat zaplacení úroků z  prodlení dle obchodního zákoníku, a nárok na náhradu škody

Lhůta pro vrácení zboží:

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.

V případě vrácení zboží nás prosím kontaktujte a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla prodejního dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Následně zašlete kompletní zboží  s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Neposílejte zboží na dobírku.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky bez nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Podle § 1832 od.3 si vyhrazujeme právo aby náklady spojené s vrácením zboží nesl kupující.

Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci nákupního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

Reklamační řád

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího, důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď opravou věci, nebo její výměnou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 •  

Odstranitelné a neodstranitelné vady

 

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel-né vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Kupující se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu prodávajícího spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět

Po vyřízení reklamace bude kupující telefonicky a písemně (na e-mailovou adresu, v případě absence e-mailového kontaktu poštou) informován o výsledku řízení a bude s ním dohodnut způsob předání zboží/vrácení kupní ceny ev. podílu kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo písemně kontaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace apod.)

Zrušení objednávky zákazníkem po již provedené expedici:

V případě zrušení objednávky zákazníkem již po provedené expedici objednaného zboží (zboží již bylo předáno přepravci), budou zákazníkovi účtovány vzniklé vícenáklady na přepravu tam i zpět dle aktuálního ceníku přepravce.

Ochrana osobních dat

Prodávající si váží důvěry kupujícího a zavazuje se, že bude chránit data, která byla uvedena při realizaci objednávky.

Adresní a identifikační údaje včetně kontaktů mohou být využity pouze prodávajícím 

Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ve vztahu k prodávajícímu zejména Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedené webové stránce Česká obchodní inspekce.

Závěrečná ustanovení

Zatržením souhlasu s nákupním řádem povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v nákupním řádu a s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

 

Není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání - náhradní díly 6 měsíců,  ostatní zboží 12 měsíců, vysokozdvižné vozíky 24 měsíců .

 • Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.
 • V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu stornopoplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky.
  Pokud bude vrácené zboží poškozeno, dodavatel posoudí míru poškození a objednatel souhlasí s tím, že tyto náklady budou odečteny z vrácené částky. 
 • Z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“
 • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YWY3NGU4Y2