VŠE NA PALETOVÝ VOZÍK  MÁLEK Štěpán - PALETOVÉ VOZÍKY  Veškerké náhradní díly na námi prodávané paleťáky 

KONTAKTY

www.malek-sumice.cz
MÁLEK Štěpán
687 31 Šumice 500
tel: +420 572 69 12 13
fax: +420 572 69 12 13
napište nám
mobil: 605 211 832, 603 872 104
IČO: 12711225

ZBOŽÍ V AKCI


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodejce:

MÁLEK Štěpán
Šumice 500
687 31 ŠUMICE

IČO: 12711225 DIČ:   CZ500910261

email: paletaky@seznam.cz ,  www.malek-sumice.cz
tel./fax:               +420 572 69 12 13 
prodej mobil:               605 211 832
servis mobil :               603 872 104

Objednávka:

Výrobky budou dodávány kupujícímu na základě písemných objednávek kupujícího popřípadě z automaticky vygenerované objednávky z eshopu. Kupující v objednávce přesně specifikuje druh, typ a množství požadovaných výrobků. Specifikace výrobků musí obsahovat nejméně dále uvedené údaje : Název a typové označení výrobku, základní technické údaje z nabídky (propagačního materiálu) nebo po  dohodě s prodávajícím, počet kusů nebo celkové požadované množství. Na žádost prodávajícího je kupující případně povinen svou objednávku písemně doplnit/upřesnit o další údaje nebo zaslat nezbytné podklady (dokumentaci). Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn realizovat dodávku ve standardní kvalitě dané technickými podmínkami výrobce nebo typem výrobku. Jakmile je specifikace objednaných výrobků úplná, prodávající kupujícímu objednávku potvrdí.

Dodací podmínky:

Výrobky budou kupujícímu odeslány většinou ve lhůtě do 2 pracovních dnů - záleží na času objednání. Případně ve  lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta.

Místo plnění a odpovědnost

Způsob odebrání zboží kupujícím:

- kupujícímu zasílá prodávající zboží na dobírku sběrnou službou Top Trans. Cenu dopravy hradí zákazník na základě tarifu firmy |Top Trans. http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci.

- osobní odběr - jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude kupující vyzván k jeho odběru  telefonicky nebo e-mailem.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí - Čtvrtek  7-15 hod

Pátek - Neděle - ZAVŘENO

- obchodním balíkem firmou Česká pošta (do 30 kg). Cena Dobírky je v České republice do 5 kg je 150,- Kč bez DPH od ř do 30 kg je 180kg. Cena dobírky na Slovensko bude upřesněna.

Výrobky jsou považovány za dodané předáním kupujícímu nebo přepravní službě ve sjednaném místě prodeje. Dopravcem je osoba oprávněná k podnikání v oblasti zajišťování dopravy nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí výrobku. Výrobky prodávající dodává zabalené dle interních podmínek výrobce. O dodatečném způsobu balení rozhoduje prodávající v závislosti na povaze výrobku, zakázky a předpokládaných přepravně technických podmínkách a způsobu dopravy.

Kupující je povinen objednané výrobky převzít a při převzetí řádně a s odbornou péčí zkontrolovat množství, neporušenost obalů a vizuálně technický stav výrobku. Kupující potvrdí písemně převzetí výrobků - dodací nebo přepravní list (oboje s čitelným uvedením jména, příjmení a podpisu zástupce kupujícího, který výrobky přebírá a s připojením data a razítka kupujícího). Pokud zjistí kupující, že dodávka je nekompletní nebo poškozená, uvede tuto skutečnost na dodací list a informuje prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za zboží (riziko z poškození a ztráty zboží) přechází plně na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím kupujícímu nebo přepravní službě v místě plnění. Objednané výrobky je povinen kupující převzít a uhradit kupní cenu, i když výrobky vykazují nepodstatné vady (např. pomačkání obalu). Dílčí a předčasné dodávky jsou možné. Při převzetí výrobků v místě prodávajícího potvrzuje kupující pouze dodací list nebo výdejku, pokud specifické podmínky výrobku nevyžadují protokolární převzetí s dalšími náležitostmi.

Kupní cena:

Kupní cena výrobků je stanovena v ceníku prodávajícího nebo je dohodnuta individuálně. Ceny výrobků se stanovují dle ceníku , který je platný v den odeslání objednávky. Přeprava výrobků je hrazena kupujícím, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

Platební podmínky:

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, kupující mohou využít níže uvedené způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího

- platba na dobírku

- platba před dodáním zboží formou bankovního převodu

Platba před dodáním zboží formou bankovního převodu: po přijetí objednávky kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura  a tato je zaslána kupujícímu. Po připsání příslušné částky na účet prodávajícího je zboží na objednávce blokováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je kupujícímu zaslána výzva k odběru ze skladu prodávajícího. Součástí dodávky zboží je faktura.

Faktura prodávajícího je předána ihned při odběru výrobku nebo je následně zaslána kupujícímu poštou nebo elektronickou poštou. Při dodávce výrobků na adresu uvedenou kupujícím potvrdí kupující přepravci zasílatelský list (příkaz). Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku výrobků, pokud dojde k prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené prodávajícím kupujícímu. V případně prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv faktury mu zaniká nárok na slevu z kupní ceny, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury kupujícím vzniká prodávajícímu dále nárok odstoupit od jednotlivých kupních smluv, právo žádat zaplacení úroků z  prodlení dle obchodního zákoníku, a nárok na náhradu škody

Lhůta pro vrácení zboží:

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (ne podnikatel), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (toto ustanovení platí při objednání přes e-shop ). V případě vrácení zboží nás prosím kontaktujte a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla prodejního dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Následně zašlete kompletní nepoužité zboží  s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Neposílejte zboží na dobírku. Finanční částka za vrácené zboží Vám bude vyplacena do 5 dnů po obdržení a kontrole vráceného zboží. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).

Zrušení objednávky zákazníkem po již provedené expedici:

V případě zrušení objednávky zákazníkem již po provedené expedici objednaného zboží (zboží již bylo předáno přepravci), budou zákazníkovi účtovány vzniklé vícenáklady na přepravu tam i zpět dle aktuálního ceníku přepravce.